SŁUŻBA W POLICJI - INFORMATOR

SŁUŻBA W POLICJI - INFORMATOR

Data publikacji 18.09.2015

Kto może pełnić służbę w Policji Kiedy i gdzie można składać podanie Jakie dokumenty należy złożyć Gdzie pobrać kwestionariusz osobowy Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne Lista rankingowa Kiedy postępowanie kwalifikacyjne jest przerywane (kończone) lub się go nie wszczyna Punktacja Kiedy można się ponownie ubiegać o przyjęcie Dokumenty do pobrania Kontakt mail-owy

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniem. Są w nim określone kryteria jakie musi spełniać kandydat do służby, a także wskazane są komendy, do których prowadzony jest dobór. Pamiętaj, że dokumenty powinieneś złożyć osobiście w komendzie powiatowej/miejskiej Policji najbliższej Twojego miejsca zamieszkania, a najlepiej w powiecie, w którym mieszkasz.

Komendę wymienioną w ogłoszeniu, w której chciałbyś pełnić służbę powinieneś wskazać w podaniu. W podaniu możesz wskazać tylko jedną komendę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą też w innych komendach, gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu, wymieniasz je w punkcie 31 kwestionariusza osobowego, np. KPP Żnin, KMP Włocławek.

Jeśli chcesz się przyjąć do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, wskazujesz tę jednostkę w podaniu i składasz pozostałe dokumenty wskazane w ogłoszeniu w komendzie najbliższej miejsca zamieszkania.

Jak będziesz składał dokumenty, ułóż je w kolejności wskazanej poniżej.
Nie spinaj ich zszywkami, ani nie wkładaj do foliowych koszulek. To bardzo ułatwi nam pracę.

1. podanie o przyjęcie do służby w Policji – pamiętaj o określeniu komendy, do której chcesz się dostać, podanie kierujesz do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy (dotyczy to też Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy),

2. wypełniony kwestionariusz osobowy - TYLKO część A i C – wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu; w punkcie 33 nie wpisuj dokumentów, które są wskazane w ogłoszeniu, one nie są załącznikami do kwestionariusza,

3. odręcznie napisany życiorys – może być formie opisowej lub cv,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów) – nie załączaj odpisów dyplomów, czy świadectw, tylko kserokopie wspomnianych dokumentów,

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla Ciebie rozpoczyna się w momencie złożenia dokumentów. Następnie jest rozmowa wstępna, na której dowiesz się o dalszej procedurze doboru oraz zostaną Ci przekazane podstawowe informacje o służbie w Policji (szkolenia, wynagrodzenie, itp.). Na rozmowie, zostanie Ci również wręczone skierowanie do jednej ze szkół Policji, na testy wiedzy ogólnej i testy sprawności fizycznej. Testy te, zostaną również omówione na tej rozmowie. Sama rozmowa wstępna ma charakter informacyjny i nie jest etapem selekcyjnym. Szczegółowe informacje na temat testów w szkołach Policji dostępne są na stronie internetowej www.policja.pl .

Test z wiedzy ogólnej nie jest testem selekcyjnym i każdy kandydat przechodzi (niezależnie od ilości zdobytych punktów) do kolejnego etapu -testu sprawności fizycznej. Kandydaci, którzy nie zaliczyli testu sprawności fizycznej będą mogli poprawić ten etap, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia w którym uzyskali wynik negatywny złożą oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiegają się o przyjęcie do służby w Policji. Wtedy kandydat zostanie skierowany na najbliższy wolny termin w celu poprawy tego etapu. Jeżeli ponownie uzyska wynik negatywny będzie mógł przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie dokumenty nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (czyli od momentu złożenia poprzednich dokumentów).

Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej zostaniesz skierowany na badania psychologiczne, które przeprowadza Zespół Psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Celem tych badań jest określenie Twoich predyspozycji intelektualnych i osobowościowych do służby w Policji. W wypadku uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku etapu - testu psychologicznego, może on przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

Po pozytywnym zaliczeniu testów psychologicznych czeka Ciebie wywiad zorganizowany. Jest to rozmowa komisyjna. Komisja składa się z psychologa, pracowników komórki ds. doboru oraz przedstawiciela związków zawodowych. Rozmowa ta, ma nam umożliwić bliższe poznanie Ciebie oraz określić twoją motywację do podjęcia służby. W przypadku nie zaliczenia wywiadu zorganizowanego istnieje możliwość poprawy na takich samych zasadach jak w teście sprawności fizycznej.

Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie, zostaniesz skierowany na badania lekarskie. Poproszony zostaniesz również o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Podsumowując:

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów niepunktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów, rozmowa wstępna i komisja lekarska) oraz punktowanych (testy wiedzy ogólnej, testy sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz wywiad zorganizowany). Szczegółowa punktacja dostępna jest na stronie www.policja.pl .

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej komendy, którą wskazałeś w swoim podaniu.
W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, by się do niej dostać, zostaniesz przyjęty. Natomiast w przypadku, gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę dostać się do komendy, którą wskazałeś w kwestionariuszu, o ile oczywiście, punktacja Ci na to pozwoli, np. ubiegałeś się o przyjęcie do KPP X, zdobyłeś 130 punktów, do przyjęcia było 10 osób, ostatnia osoba miała 135 punktów, czyli więcej niż Ty – nie dostałeś się do tej jednostki.
W kwestionariuszu wskazałeś, że chcesz też być przyjętym do KPP Y, tam do przyjęcia przewidzianych było 15 osób, ale na liście rankingowej znalazło się jedynie 12 osób. Są więc 3 miejsca wolne. Jeśli masz najwięcej punktów spośród osób, które jak Ty nie dostały się do wybranej przez siebie jednostki, a wskazały jako alternatywę KPP Y, zostaniesz do niej przyjęty w pierwszej kolejności (jako uzupełnienie brakujących 3 osób).

Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 6 miesięcy na przeszkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji.

Uwagi końcowe:

 

· zapoznaj się z dokładnie z ogłoszeniem oraz informacjami dostępnymi na stronach internetowych:

www.policja.pl oraz www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

· dokładnie przygotuj dokumenty – jeśli nie złożysz jakiegoś dokumentu wskazanego w ogłoszeniu postępowanie kwalifikacyjne z przyczyn formalnych zostanie przerwane,

· zabierz ze sobą dowód osobisty, oryginały składanych dokumentów oraz książeczkę wojskową (dotyczy tylko mężczyzn),

· składaj TYLKO dokumenty wskazane w ogłoszeniu,

· potrzebne kwestionariusze są dostępne w każdej komendzie na terenie województwa,

· na wskazanych wyżej stronach są również dostępne akty prawne regulujące dobór do służby w Policji – warto się z nimi zapoznać.
 
 
Powrót na górę strony